Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Duda Éva Társulat (továbbiakban Adatkezelő) az evaduda.net honlapján és kezelésében álló további weboldalakon keresztül gyűjtött, rögzített adatok kezeléséről, felhasználásáról az alábbi teljes körű tájékoztatást nyújtja, aminek elfogadásával Ön mint ezen weboldalak látogatója, hozzájárul, hogy az Adatkezelő az általa üzemeltetett internetes oldalakon gyűjtött személyes vagy anonim adatokat az alább részletezett módokon és célokból kezelje.

Személyes adatok kezelésére kizárólag hírlevél szolgáltatás nyújtása esetén kerül sor.

I. Adatelemzés

Az Adatkezelő anonimizált statisztikai célokra, az oldal látogatottságának mérésére Google Analytics, ill. Facebook Pixel szolgáltatásokat használ. Ez nem minősül személyes adatkezelésnek. Ezek segítségével információkat nyerhetünk arról, hogy a látogatók miképp használják a meglátogatott oldalt, illetve később kínálni tudjuk a tartalmainkat a kezelt weboldalak látógatóinak, egyedi vagy csoportos szempontok alapján – mindezt anonim módon, azaz anélkül, hogy pontosan tudnánk kik ők személy szerint. Az adatkezelésnek nem minősülő anonim statisztikák, elemzések készítésének célja:

 • az oldal működésének, funkcióinak fejlesztése analitikai eszközökkel,
 • minőségbiztosítás,
 • saját hirdetési tevékenységünk célzását fejlesztő Facebook-alapú mérés.

II. Általános tájékoztatás

Az adatszolgáltatás önkéntes, a kezelt weboldalak látogatói szabadon dönthetnek arról, hogy megadják-e a kért személyes adataikat az ott megadott hírlevél szolgáltatási célból. Az Adatkezelő az adatokat csak a hírlevél szolgáltatás érdekében kezeli, a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Adatvédelmi alapfogalmak

 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adatai alapján azonosított vagy közvetlenül, ill. közvetve azonosítható természetes személy.
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosító.
 • Adatkezelő: aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Adatfeldolgozó: aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

1. Adatkezelő adatai

Neve: Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1111 Budapest, Stoczek utca 13. fszt. 2.

Nyilvántartási szám: 01-02-0011264

Adószám: 14368392-2-43

E-mail cím: agi@evaduda.net

Honlap: https://evaduda.net

2. A kezelt adatok köre

Személyes adatok: a hírlevél küldéséhez, direkt marketing célú adatkezeléshez hozzájáruló természetes személyek neve és e-mail címe, valamint opcionálisan mobilszám, irányítószám.

3. Adatkezelés célja

Az Adatkezelő mint kultúra terén működő egyesület abból a célból kezeli a regisztrált hírlevél-feliratkozói személyes adatait, hogy a dokumentált beleegyezéssel rögzített személyes elérhetőségeken megkeresve a feliratkozókat, hírlevélben biztosítson részükre tájékoztatást az Adatkezelő rendezvényeiről, eseményeiről és az azokra történő regisztráció lehetőségéről.

4. Adatkezelés időtartama

A hírlevél szolgáltatás az adatkezelésre történő felhatalmazásnak a regisztráló általi visszavonásásáig, az Adatkezelő fennállásáig történik. Az érintett kérésére az Adatkezelő törli adatokat, és leiratkoztatja a hírlevélről a korábbi feliratkozót.

5. Adatkezelés jogalapja

– A hírlevél szolgáltatási, direkt marketing célból: az érintett digitálisan dokumentált hozzájárulása, amely hozzájárulás minden esetben önkéntes és tájékozott, amelyet a jelen adatvédelmi tájékoztató megismerését követően adnak meg az érintettek.

6. Adattovábbítás

Adattovábbításra kizárólag jogszabály által kötelezően írt esetekben kerülhet sor.

7. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő adatkezelése során adatfeldolgozókat vesz igénybe, melyhez nem szükséges az érintett előzetes beleegyezése, csak tájékoztatása. Az adattovábbítás jogalapja a szolgáltatás teljesítése vagy törvényi kötelezettség. Az adatkezelés célja az adatfeldolgozóval kötött szerződés teljesítése az adatvédelmi követelmények figyelembevételével. Az Adatkezelő jelen tájékoztatóban írt adatkezelése során adatfeldolgozót vesz igénybe:

 • The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp ( LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA, Privacy Policy: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum-preview/) mint a levelezőrendszer.

8. Adatbiztonsági intézkedések, technikai és szervezési intézkedések az adatvédelem érdekében

Az Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz a kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében, a szolgáltatást és a személyes adatokat a lehető legmagasabb biztonsági védelemmel látja el.

Az Adatkezelő a biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti. A szerverek és szolgáltatások közti kommunikáció és adatátadás titkosított csatornán történik, az Adatkezelő az általa üzemeltetett informatikai eszközökön folyamatos szoftverfrissítést végez.

Személyes adatainak biztonsága érdekében technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedésekkel biztosítjuk, hogy személyes adataihoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá és azokat a megadott célokra használhassák. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket tesszük:

 • az adatkezelő kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, kezelt adatok védettek legyenek; az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, továbbítás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen;
 • az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el;
 • az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek; a program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van;
 • megfelelő technikai megoldásokkal biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

9. Sütik

A kezelt weboldalak üzemeltetés, fejlesztés, hirdetés céljából úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használnak, amelyben személyes adatok nem, kizárólag anonimizált belső azonosítók, technikai jellegű információk kerülnek tárolásra. Ilyenek például a böngésző típusa, a követett hivatkozások, az oldalt látogatók aktivitása, közösségi médiás megosztások, stb.

A weboldalak alapvető szolgáltatásai teljes mértékben használhatók abban az esetben is, ha a böngészőben le vannak tiltva a sütik. A cookie-k mobiltelefonról való törlésére vonatkozó információt az adott készülék leírása tartalmazza.

10. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Az érintettnek, azaz Önnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésnek korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

Átlátható tájékoztatáshoz való jog: Kérésére az Adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait. A tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg az érintett által megadott e-mail címre.

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult az Adatkezelőtől visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére rendelkezésére bocsátjuk. Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.

Törléshez/elfeledtetéshez való jog: A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az Adatkezelő számára már nem feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az Adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük.

Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet emailben írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozását az Adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult az Adatkezelő által kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

Hozzájárulás visszavonása, leiratkozás: A hírlevélről a „leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, e-mailben tett nyilatkozattal bármikor lehetséges a hírlevél végén található link használatával vagy e-mailben tett nyilatkozattal, ami a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adata haladéktalanul törlésre kerül.

11. Jogorvoslat

1. Az érintett a személyes adatainak kezelésével összefüggésben bármikor panasszal élhet az Adatkezelőnél, alábbi elérhetőségen: agi@evaduda.net

2. Amennyiben az érintett az adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, vagy az adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az érintett a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

3. Az érintett a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. (levelezési cím 1363 Budapest, Pf.: 9.).; ugyfelszolgalat@naih.hu; +36 1 391 1400) panaszt nyújthat be, valamint bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Az adatkezelő az általa történt adatkezelésekre vonatkozó bármilyen változásról a honlapján nyújt tájékoztatást, továbbá fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatot és tájékoztatót a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, joggyakorlatnak megfelelően bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően kezelt személyes adatokra érvényes.